Wederverkoper van tickets. De verkoopprijs is eventueel hoger dan de face value.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Jou blij maken met tickets voor de leukste events, in Nederland en in het buitenland, dat is ons doel. Transparantie over onze werkwijze en ons product is daarbij voor ons de norm. Om zeker te weten dat jij de regels kent die Onlineticketshop hanteert, raden wij jou aan om onze algemene voorwaarden te lezen voordat je je bestelling plaatst. Lees de punten even rustig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Dit is namelijk de basis van onze dienstverlening. 

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden
Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Onlineticketshop schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1 - Plaatsing van bestellingen, prijzen en betaling
De overkomst komt tot stand op het moment dat Onlineticketshop, na reservering op de website of telefonisch, de desbetreffende betaling van de koper heeft ontvangen. Het herroepingsrecht volgens richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Annuleren is na het voldoen van de betaling niet meer mogelijk. Betaling geschiedt op één van de door Onlineticketshop aangegeven wijze(n). Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en alle kosten zijn inbegrepen inclusief btw, met uitzondering van de verzendkosten.

Artikel 2 - Wederverkoop
Er is sprake van wederverkoop. De gehanteerde prijs is doorgaans hoger dan de nominale prijs op het ticket en daarin zijn alle kosten inbegrepen met uitzondering van de servicekosten.

Artikel 3 - Levering
Onlineticketshop spant zich in de tickets vóór de (verwachte) leverdatum, zoals vermeld in de reserveringsbevestiging, te verzenden. Verzending en afgifte geschieden per e-mail of pakketpost en voor rekening van koper, tenzij ter zake van de wijze van aflevering anders is overeengekomen. Onlineticketshop zal de koper schriftelijk van de verzending van de tickets op de hoogte stellen. Indien de expediteur niet in staat is de zending bij koper in persoon af te leveren, zal de zending naar het dichtstbijzijnde distributiekantoor worden verstuurd waar de zending gedurende een bepaalde periode zal worden bewaard. Hiervan laat de expediteur schriftelijk bewijs achter op het bezorgadres. Indien koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld, dan komt het niet-bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid
Onlineticketshop is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist e-mailadres of afleveradres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of indien de koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door Onlineticketshop ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets ook niet verzekerd.

Artikel 5 - Garanties
Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan Onlineticketshop (bijv. bij surséance of faillissement van de organisator). Ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks is niet te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 120% van de overeengekomen prijs.

Artikel 6 - Bijzondere bepalingen
De door Onlineticketshop aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets hoeven niet aan te sluiten bij door de organisator van het evenement gehanteerde categorieën. Koper van een door Onlineticketshop geleverd ticket dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen zijdens de organisator van het evenement alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement. Op Onlineticketshop rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

Artikel 7 - Afgelaste of verschoven evenementen
Het is de verantwoordelijkheid van de koper om na te gaan of een evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe datum, tijd en/of locatie is. Onlineticketshop zal trachten de koper tijdig op de hoogte te brengen, maar kan dit niet garanderen. Onlineticketshop is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten. Tickets van verschoven evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende evenement. Bij afgelasting of verschuiving heeft de koper recht op restitutie van de totaal betaalde ticketprijs. Servicekosten worden niet gerestitueerd.

Artikel 8 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, welke is te benaderen via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 9 - Overige bepalingen

Onlineticketshop wijst erop dat bij de verkoop van tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In dat geval wordt 120% van de overeengekomen prijs inclusief servicekosten vergoed.

Artikel 10 - Gegevens van en over Onlineticketshop

Onlineticketshop.nl is gevestigd te (9723 AZ) Groningen, Bornholmstraat 82. Het moederbedrijf van Onlineticketshop.nl (Onlineticketshop BV) is geregistreerd onder nummer 02081616 bij de Kamer van Koophandel te Groningen (Nederland). Onlineticketshop is bereikbaar via info@onlineticketshop.nl en via +31 (0)502011520 .

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Groningen kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen Onlineticketshop en de koper.

Artikel 12 - Slotbepalingen

Voor antwoord op eventuele nadere vragen verwijst Onlineticketshop naar het hoofdstuk "Veel gestelde vragen" op deze site.

Groningen, 1 januari 2018