Wederverkoper van tickets. De verkoopprijs is eventueel hoger dan de face value.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Jou blij maken met tickets voor de leukste events, in Nederland en in het buitenland, dat is ons doel. Transparantie over onze werkwijze en ons product is daarbij voor ons de norm. Om zeker te weten dat jij de regels kent die Onlineticketshop hanteert, raden wij jou aan om onze algemene voorwaarden te lezen voordat je je bestelling plaatst. Lees de punten even rustig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Dit is namelijk de basis van onze dienstverlening. 

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden
Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Onlineticketshop schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1 - Plaatsing van bestellingen, prijzen en betaling
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Onlineticketshop, na reservering op de website of telefonisch, de desbetreffende betaling van de koper heeft ontvangen. Het herroepingsrecht volgens richtlijn 2011/83/EU is niet van toepassing. Annuleren is na het voldoen van de betaling niet meer mogelijk. Betaling geschiedt op één van de door Onlineticketshop aangegeven wijze(n). Prijzen zijn uitgedrukt in de plaatselijke valuta, maar worden betaald in euro. Alle kosten zijn inbegrepen inclusief BTW, met uitzondering van de servicekosten of de afleverkosten.

Artikel 2 - Wederverkoop
Onlineticketshop is een wederverkoper. De gehanteerde prijs is doorgaans hoger dan de nominale prijs op het ticket en daarin zijn alle kosten inbegrepen met uitzondering van de servicekosten of de afleverkosten.

Artikel 3 - Levering
Onlineticketshop spant zich in de tickets vóór de verwachte leverdatum, zoals vermeld in de reserveringsbevestiging, te verzenden. Onlineticketshop is gerechtigd om de tickets tot het begin van het evenement te leveren. In het geval van e-tickets ontvang je een melding per e-mail wanneer jouw tickets te downloaden zijn vanuit jouw persoonlijke account op onze website. Verzending en afgifte van hard copy tickets geschieden per pakketpost en voor rekening van koper, tenzij ter zake van de wijze van aflevering anders is overeengekomen. Onlineticketshop zal de koper per e-mail van de verzending van de tickets op de hoogte stellen. Indien de expediteur niet in staat is de zending bij koper in persoon af te leveren, zal de zending naar het dichtstbijzijnde distributiekantoor worden verstuurd waar de zending gedurende een bepaalde periode zal worden bewaard. Hiervan laat de expediteur schriftelijk bewijs achter op het bezorgadres. Indien koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld, dan komt het niet-bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper.

Artikel 4 - Personalisatie

In de meeste gevallen is de naam op het ticket niet van belang voor de geldigheid en zal, in verband met wederverkoop, de naam op het ticket niet overeenkomen met die van de koper. In sommige gevallen is het mogelijk dat tickets gepersonaliseerd moeten worden voordat de koper ze ontvangt. Dit houdt in dat de koper na het bestellen van de tickets de naam en mogelijke verdere informatie van de bezoekers op moet geven. De bezoeker kan het evenement alleen betreden als de naam op het ticket overeenkomt met zijn of haar geldige legitimatiebewijs. De koper is verantwoordelijk voor het juist invoeren van de informatie. In sommige gevallen is het mogelijk de informatie te wijzigen, hiervoor worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Onlineticketshop is niet verantwoordelijk voor de (gevolg)schade van weigering van toegang tot het evenement indien de koper onjuiste informatie opgeeft of wanneer de bezoeker zich niet kan legitimeren.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
Onlineticketshop is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist e-mailadres of afleveradres, het ticket ongeldig is als gevolg van een afdrukfout van de koper, het onvolledig inlichten van de bewoner(s) van het opgegeven adres of indien de koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door Onlineticketshop ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets ook niet verzekerd. Onlineticketshop kan niet gezien worden als de organisator van het evenement en heeft geen invloed op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement en de procedures in of om de locatie. Onlineticketshop is daarom niet verantwoordelijk en geeft geen garanties waar het het evenement betreft en kan op basis hiervan geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 6 - Garanties
Onlineticketshop is gerechtigd om een overeenkomst te annuleren binnen drie werkdagen nadat die gemaakt is, in welk geval de koper gerechtigd is tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs inclusief de service- of leverkosten. Wanneer Onlineticketshop niet de specifieke door de koper bestelde tickets kan leveren, zal Onlineticketshop alternatieve tickets aanbieden. Wanneer de koper in dit geval niet akkoord gaat met een gratis upgrade, heeft de koper recht op een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs exclusief de service- of leverkosten. Wanneer de koper in dit geval niet akkoord gaat met een downgrade, heeft de koper recht op een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs inclusief de service- of leverkosten. Onlineticketshop is niet verantwoordelijk voor een terugbetaling wanneer de tekortkoming niet toerekenbaar is aan Onlineticketshop (bijv. bij surséance van betaling of faillissement van de organisator). In geval dat een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks is niet te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 120% van de overeengekomen prijs.

Artikel 7 - Bijzondere bepalingen
De door Onlineticketshop aangegeven categorieën voor tickets hoeven niet aan te sluiten bij door de organisator van het evenement gehanteerde categorieën. De koper van een door Onlineticketshop geleverd ticket dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen en/of algemene voorwaarden zijdens de organisator van het evenement alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement. De koper dient te allen tijde de regels na te leven die door de organisator en de locatiehouder worden gehanteerd met betrekking tot het evenement waarvoor Onlineticketshop de tickets levert. Op Onlineticketshop rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper over het event.

Artikel 8 - Afgelaste of verschoven evenementen
a. Onlineticketshop laat de koper tijdig weten of het evenement is afgelast of uitgesteld en verstrekt (voor zover bekend) tegelijkertijd de nieuwe datum, tijd en locatie van het uitgestelde evenement. Onlineticketshop adviseert de koper ook zelf na te gaan of het evenement is uitgesteld of afgelast en of er al een nieuwe datum is bepaald. b. Indien er nieuwe tickets voor een uitgesteld evenement worden verstrekt zullen er geen extra kosten bij de koper in rekening worden gebracht. c. Indien evenementen worden afgelast of uitgesteld als gevolg van overmacht (zoals, maar niet beperkt tot uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, epi- of pandemieën en/of op last van overheidsingrijpen) is de koper gerechtigd tot ontbinding van de koopovereenkomst en tot restitutie van de door hem/haar betaalde koopsom inclusief afleverkosten. Onlineticketshop zal in dat geval proberen om de koper ertoe te bewegen in plaats van de koopsom inclusief afleverkosten een voucher of waardebon met dezelfde waarde te aanvaarden. De koper hoeft dit alternatief evenwel niet te aanvaarden. d. De koper wordt vriendelijk verzocht bij de eventuele ontbinding van de koopovereenkomst rekening te houden met de (on)mogelijkheid voor Onlineticketshop om de betreffende kaarten nog te kunnen doorverkopen. e. Onlineticketshop is bij afgelasting of uitstel van het evenement niet aansprakelijk voor gevolgschade bestaande uit eventueel door koper te maken kosten (bestaande uit bijvoorbeeld kosten vlieg-/treintickets en/of hotelovernachtingen). .

Artikel 9 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, welke is te benaderen via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 10 - Overige bepalingen

Onlineticketshop wijst erop dat bij de verkoop van tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In dat geval wordt 120% van de overeengekomen prijs inclusief servicekosten of afleverkosten vergoed.

Artikel 11 - Gegevens van en over Onlineticketshop

Onlineticketshop.nl is gevestigd te (9723 AZ) Groningen, Bornholmstraat 76. Het moederbedrijf van Onlineticketshop.nl (Onlineticketshop BV) is geregistreerd onder nummer 02081616 bij de Kamer van Koophandel te Groningen (Nederland). Onlineticketshop is bereikbaar via info@onlineticketshop.nl en via +31 (0)502011520 .

Artikel 12 - Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Groningen kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen Onlineticketshop en de koper.

Artikel 13 - Slotbepalingen

Voor antwoord op eventuele nadere vragen verwijst Onlineticketshop naar het hoofdstuk "Veel gestelde vragen" op deze website.

Groningen, 24 maart 2020